Overeenkomsten

opstellen, uitvoering en beëindiging contracten

Bancair rechtOvereenkomsten zijn bindend en moeten te goeder trouw uitgevoerd worden. Het is de basis van het Burgerlijk Wetboek, dat de contractuele relaties regelt tussen particulieren en professionelen.

Het is dus heel belangrijk om bij het opstellen van een overeenkomst alle aspecten goed te bekijken en juridisch juist te formuleren.

Ook wanneer de uitvoering van een overeenkomst problemen geeft, biedt het Burgerlijk Wetboek een oplossing. Er zijn ten slotte ook specifieke regels voor de beëindiging van overeenkomsten. De voorwaarden voor een contractbeëindiging moeten op basis van de concrete omstandigheden juridisch correct geformuleerd worden om conflicten voor de rechtbank zo veel mogelijk te vermijden.

Voorbeeld

Een klant stuurt mij een typecontract. Teken ik het of laat ik het toch nog even controleren door mijn juridisch raadgever?

Voorbeeld

Een klant miskent manifest de toepassing van een aantal contractuele bepalingen en ik wil de overeenkomst beëindigen.

Doe ik dat zelf of overleg ik met mijn juridisch raadgever zodat alles correct verloopt?

Tips

  • Het is nuttig om in de voorbereidende gesprekken (precontractuele fase) uw contract te laten nakijken of om uw raadsman het contract te laten opstellen.
  • Reageer nooit onmiddellijk en spontaan op briefwisseling over problemen met de uitvoering van een contract.
  • Overleg eerst met uw raadsman zodat u reageert op basis van de juiste contractuele bepalingen.