ALGEMENE VOORWAARDENArtikel 1 - Toepassingsgebied

Het advocatenkantoor VOF HEYVAERT & VAN LEMBERGEN (KBO 0452.132.044), hierna genaamd Denderlaw, is een samenwerkingsverband van advocaten, opgericht naar Belgisch recht.

Denderlaw stelt zich tot doel de uitoefening van de advocatuur in de meest ruime zin; haar vennoten en advocaten maken deel uit van de Orde van advocaten te Dendermonde.

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Denderlaw, haar vennoten, medewerkers en personeel. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt; eventuele aankoopvoorwaarden van de cliënt zijn ondergeschikt aan huidige algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Informatie van de cliënt

De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, gestaafd met de nodige documenten, aan Denderlaw te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Denderlaw verstrekte informatie.

Artikel 3 – Erelonen en kosten

3.1.
Het ereloon wordt berekend conform de voor elk dossier met de cliënt gemaakte afspraken.
Indien het ereloon aan uurtarief wordt berekend behoudt Denderlaw zich het recht voor het gehanteerde tarief in de loop van de behandeling van het dossier aan te passen, dit na voorafgaande kennisgeving aan de cliënt.

3.2.
De administratieve kosten en de specifieke kosten en uitgaven, zoals (onder meer doch niet limitatief) kosten voor vertaling, notariskosten, erelonen en kosten van gerechtsdeurwaarders, reiskosten en andere voorschotten, worden afzonderlijk aangerekend.

3.3.
Bij aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van een dossier kunnen provisies in rekening worden gebracht; in de eindstaat van ereloon en onkosten worden deze provisies in mindering gebracht.

3.4.
Provisienota’s en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.
Bij gebrek aan tijdige betaling zijn tot op de datum van volledige betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd aan 10% op jaarbasis.

In dergelijk geval is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling voor administratie en buitengerechtelijke inningskosten een forfaitaire vergoeding verschuldigd t.b.v. 10 % van de hoofdsom, met een minimum van 150,00 EUR.

3.5.
Ingevolge de afschaffing per 01.01.2014 van de BTW- vrijstelling voor advocaten worden de staten van ereloon en onkosten, behoudens wettelijke uitzonderingen, verhoogd met 21%.

3.6.
Bij wanbetaling kan Denderlaw haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling van openstaande facturen heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 – Opzegging samenwerking

Zowel de cliënt als Denderlaw kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan het feit dat de reeds verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van Denderlaw is (via de Orde van Vlaamse Balies) verzekerd voor een bedrag van 3.750.000 € per schadegeval en dit in eerste rang bij Amlin Europe NV, met maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland - Handelsregister nr. 33055009, en met vestiging Koning Albert II-laan 9 te 1210 Brussel (RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder het code nr. 0745) en in tweede rang bij AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53 1000 Brussel (RPR 0404.494.849 - Onderneming toegelaten onder codenummer 0079).

Indien de cliënt van mening is dat voor de behandeling van zijn specifiek dossier een ruimere dekking noodzakelijk is (mits het betalen van een bijkomende premie door de cliënt), dient hij dit te melden vooraleer het dossier door Denderlaw in behandeling wordt genomen. Zo niet vindt de cliënt de hogervermelde gewone aansprakelijkheidsverzekering toereikend en aanvaardt hij dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ingevolge een eventuele beroepsfout wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Denderlaw is verzekerd.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat in hoofdsom, kosten en intresten beperkt tot het bedrag van de Denderlaw op dat moment in betreffend dossier ontvangen sommen voor erelonen en onkosten.

Artikel 6 – Beroep op derden

6.1.
De cliënt gaat, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, akkoord dat Denderlaw, voor (specifieke aspecten van) haar opdracht een beroep kan doen op andere advocaten.

6.2.
Indien bij de behandeling van het dossier beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder, notaris of andere derde, laat de cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de keuze daarvan aan Denderlaw.
De cliënt vereffent steeds zelf de ereloonstaten van deze derden; Denderlaw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van deze kosten.

6.3.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn Denderlaw of haar medewerkers nooit aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep doen.

Artikel 7 – Elektronische communicatie

Alle elektronische communicatie uitgaande van Denderlaw is louter indicatief en kan nooit de aansprakelijkheid van Denderlaw in het gedrang brengen, met uitzondering van bijlagen in Pdf-formaat door of namens een vennoot ondertekend.

Artikel 8 – Privacyverklaring

Het kantoor neemt uw privacy ernstig. U vindt de verklaring van het kantoor over dat beleid via de afzonderlijk vermelde privacy verklaring, consulteerbaar op de website.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht (inbegrepen de deontologische regelgeving geldend voor de uitoefening van het beroep van advocaat) is van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, met zetel te Dendermonde bevoegd; Denderlaw behoudt zich evenwel het recht voor gedingen in te leiden voor de rechtbank welke bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit bevoegdheidsbeding.